Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Stadgar för Musikens Hus Akademien

(Fastställda vid årsmötet 22 mars 2018.)

§ 1 Ändamål
Musikens Hus Akademien i Katrineholm har till ändamål att
•  främja musiklivet i Katrineholms kommun,
•  skapa förutsättningar för samverkan mellan musikorganisationerna i kommunen,
•  ansvara för verksamheten i Musikens Hus enligt avtal med Katrineholms kommun.

§ 2 Organisation
Föreningen Musikens Hus Akademin är en sammanslutning av musikorganisationer och motsvarande i Katrineholms kommun.
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Verkställande organ är föreningens styrelse.

§ 3 Medlemskap
Föreningsmedlemmar är musikorganisationer och motsvarande med verksamhet i Katrineholms kommun.
Medlemsavgift för resp organisation fastställs av styrelsen.

§ 4 Årsmöte
4:1
Årsmöte ska hållas före april månads utgång.
Till årsmötet kallas tre representanter per medlemsorganisation.
Styrelsen fastställer tid och plats för årsmötet.
Kallelse till årsmötet utsänds till medlemsorganisationerna eller till av medlemsorganisationerna utsedda årsmötesrepresentanter minst tre veckor före årsmötet.

4:2
Rösträtt vid årsmötet har tre representanter per medlemsorganisation samt ledamöterna i föreningens styrelse.
Resp medlemsorganisation skall senast 15 mars till föreningens sekreterare skriftligt meddela namnen på representanterna till årsmötet. Vid förfall för utsedd representant har resp organisation rätt att utse ersättare.
Resp medlemsorganisation skall senast 15 mars till föreningens sekreterare meddela namnet på den person i medlemsorganisationen som man vill låta sig representeras av i föreningens styrelse.

Rösträtt kan ej utövas genom ombud.
Omröstning sker öppet.
Vid val skall sluten omröstning äga rum, om så begäres.
I händelse av lika röstetal äger vid val lottning rum - i andra fall har ordföranden utslagsröst.

4:3
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokollsjusterare.
4. Behandling av styrelse- och verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår.
5. Fråga om fastställande av balansräkning.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
8. Val av ordförande, vice ordförande och kassör.
9. Rapport om resp medlemsorganisations representant i styrelsen.
10. Val av två revisorer och suppleanter för dem.
11. Tillsättande av valberedning.
12. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet.
13. Motioner - förslag från medlemsorganisationer.
14. Övriga ärenden som årsmötet önskar uppta till behandling.

4:4
Motion (förslag från medlemsorganisation) som önskas behandlad av årsmötet skall inlämnas till sekreteraren senast en månad före årsmötet. Styrelsen skall yttra sig över motionen.

§ 5 Styrelse
Styrelsen handhar den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och kassör samt en representant per medlemsorganisation.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och övriga funktionärer.
Styrelsen beslutar hur föreningens firma skall tecknas.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 6 Ekonomi och revision
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 7 Beslut om ändring av stadgarna
Ändring av föreningsstadgan fattas av årsmötet.
Beslut om ändring av föreningsstadgan kan fattas endast då ärendet meddelats i kallelsen till årsmötet och ett formulerat förslag till ändring har utsänts i kallelsen.

§ 8 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet med minst fyra femtedelars majoritet. I kallelsen till årsmötet skall anges att fråga om upplösning av föreningen skall behandlas.
Föreningens tillgångar överförs till medlemsorganisationerna i förhållande till resp medlemsorganisations procentuella del av den sammanlagda medlemsavgiften under det sista verksamhetsåret.

Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.