Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Fastighetsavtal med Katrineholms kommun

Mellan Katrineholms kommun och Föreningen Musikens Hus Akademien har följande avtal träffats.

 1. Katrineholms kommun som ägare till Musikens Hus, tomten nr 10 i kvarteret Nejlikan, Katrineholm, svarar för byggnadens underhåll liksom kostnaden för uppvärmning, el, va, sophämtning och den yttre skötseln av tomten, vilket inkluderar snöröjning och sandning.
 2. Föreningen svarar för tillsyn och skötsel av lokalerna. Detta omfattar bl a städning inklusive fönsterputs och allmänna vaktmästaruppgifter.
 3. Föreningen svarar också för drift och skötsel av inventarier inklusive utrustningen i kök.
 4. Parterna är överens om att ändamålet med Musikens Hus är att betjäna kommunens musikliv.
 5. Med hänvisning till punkt 4 är parterna överens om att förhyrning av lokalerna för kurser och konferenser liksom andra arrangemang utanför musikområdet endast får ske restriktivt och då i första hand som komplement till de lokaler i övrigt som kommersiellt upplåts för sådana ändamål.
 6. Hyresersättningen av lokaler i Musikens hus skall nivåmässigt överensstämma med den som gäller för motsvarande kurs- och konferenslokaler i Katrineholm.
 7. De intäkter som uppkommer i samband med egna arrangemang och uthyrning tillfaller föreningen.
 8. Katrineholms kommun svarar för att byggnaden inklusive inventarier och egna musikinstrument är försäkrade. Instrument och andra föremål som ägs av föreningen eller dess medlemmar inryms inte i kommunens försäkring om inte detta särskilt överenskommits.
 9. Ändringar i lokaler som innebär ingrepp i byggnaden får inte göras av föreningen utan kommunens medgivande. Inte heller får föreningen vidta andra åtgärder, exempelvis målningsarbeten, utan kommunens medgivande.
 10. Föreningen är medveten om att Katrineholms kommun i samband med förvärv av fastigheten utfäst sig att vid ett antal tillfällen ställa lokalen till Mariakyrkans förfogande. Det förutsätts att föreningen och församlingen tillsammans kommer överens om förutsättningarna för dessa arrangemang.
 11. Katrineholms kommun genom kommunstyrelsen äger rätt att utnyttja lokaler i Musikens Hus för arrangemang. Inför dessa tillfällen skall kommunen i god tid kontakta föreningen. I anslutning till dessa arrangemang svarar kommunen för städning och iordningställande av de lokaler som används. Upplåtelse av detta slag skall ske utan hyreskostnad för kommunen.
 12. Detta avtal, som upprättats i två exemplar, gäller under tiden den 1 oktober 1995 - 30 september 2000.
  Avtalet skall sägas upp senast sex månader före avtalstidens utgång. Om så inte sker förlängs avtalet med ett år i sänder.
// För kommunstyrelsen i Katrineholm (Marita Bengtsson)
// För Föreningen Musikens Hus Akademien (Benny Gezelius)

Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.